Ubır: Eine vampirähnliche Kreatur in der türkischen Mythologie

Die türkische Mythologie, deren Ursprung im Animismus, Schamanismus, Tengrismus und dem ural-altaischen Volksglaubenssystem liegt, umfasst eine Vielzahl übernatürlicher Kreaturen wie Aldacı Han, Alkarısı und andere … Unter diesen Kreaturen ist Ubır bekannt für Seine Ähnlichkeit mit dem zeitgenössischen Vampir-Archetyp gilt als einer der bedrohlichsten.

UBIR: Türk Mitolojisinde Vampir Benzeri Bir Yaratık

Köklerini animizm, şamanizm, Tengricilik ve Ural-Altay halk inanç sisteminden alan Türk mitolojisi, Aldacı Han‘dan Yelbegen‘e, Alkarısı‘ndan Arçura‘ya dek farklı Türk toplulukların mitlerindeki çok sayıda doğaüstü varlığı bünyesinde barındıran eklektik bir sistemdir. Bu varlıklardan biri olan ve neredeyse tüm Türk topluluklarda benzer lokal varyasyonlarla kendini

Ubır: istota podobna do wampira w mitologii tureckiej

Mitologia turecka, wywodząca się z animizmu, szamanizmu, tengrizmu i ludowego systemu wierzeń Uralu i Ałtaju, obejmuje różnorodną gamę nadprzyrodzonych stworzeń, takich jak Aldacı Han, Alkarısı i inne… Wśród tych stworzeń Ubır, znany ze swoim podobieństwem do współczesnego archetypu wampira, wyróżnia się jako jeden z

Ubır: En vampyrliknande varelse i turkisk mytologi

Turkisk mytologi, som har sitt ursprung från animism, shamanism, tengrism och det ural-altaiska folktrossystemet, omfattar en mångfald av övernaturliga varelser, såsom Aldacı Han, Alkarısı och andra… Bland dessa varelser, Ubır, känd för dess likhet med den samtida vampyrarketypen, framstår som en av de mest

Ubır: een vampierachtig wezen in de Turkse mythologie

De Turkse mythologie, die zijn oorsprong vindt in animisme, sjamanisme, tengrisme en het Oeral-Altaïsche volksgeloofssysteem, omvat een breed scala aan bovennatuurlijke wezens, zoals Aldacı Han, Alkarısı en anderen… Onder deze wezens is Ubır, bekend vanwege de gelijkenis met het hedendaagse vampierarchetype valt op als

Ubır: En vampyrlignende skapning i turkisk mytologi

Turkisk mytologi, som har sin opprinnelse fra animisme, sjamanisme, tengrisme og det ural-altaiske folketrossystemet, omfatter et mangfoldig utvalg av overnaturlige skapninger, som Aldacı Han, Alkarısı og andre… Blant disse skapningene, Ubır, kjent for dens likhet med den moderne vampyrarketypen, skiller seg ut som en