Avrupa’da Cadılık Tarihi

Cadılık tarihi ve büyücülükle ilgili halk inançları genellikle antropoloji, tarih, teoloji ve halkbilimsel araştırmalara konu olan disiplinler arası bir alandır. Tarih boyunca cadılık, büyülerle bağlantılı temel halk uygulamalarından karmaşık ritüellere dek çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış ve Avrupa toplumlarında önemli bir yere sahip olmuştur.

Avrupa’da Cadılığın Kökenleri

Antik çağlardan beri büyü pratiği, Avrupa kültürü ve geleneğinde derin bir şekilde kök salmıştır. O zamanlar büyü pratikleri, dini inançlar ve uygulamalarla yakından bağlantılıydı. Ruhani liderlerin, yetenekleri aracılığıyla ruhlar dünyasını manipüle etme gücüne sahip oldukları düşünülüyordu.

Ancak Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte, pagan inançları yavaş yavaş baskı altına alındı ve büyü, yok edilmesi gereken, şeytanla ilişkili, kötü bir uygulama olarak görüldü. Geç Orta Çağ ve Erken Modern Dönem’de ise bugün bildiğimiz anlamda cadılık kavramı şekillenmeye başladı.

Cadı Mahkemeleri: Zulüm ve Kitlesel Histeri

Cadı mahkemeleri, tarihte yoğun zulüm ve histeri ile karakterize edilen karanlık bir döneme işaret eder. Bu dönem 15. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın başlarına dek sürmüş ve çoğu kadın binlerce kişinin idam edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Avrupa'da cadılık tarihi, cadı mahkemeleri
Derenburg Cadı Mahkemesi (1555)

Cadı mahkemelerinin arkasındaki nedenler karmaşık ve çok yönlüdür. Bununla birlikte birkaç faktörün suçlamalara önemli katkıda bulunduğuna inanılmaktadır.

Ana faktörlerden biri, şeytan korkusu ve onun dünya üzerindeki sözde etkisiydi. Kilise, şeytanın sürekli olarak insanlığı yozlaştırmaya ve yok etmeye çalışan güçlü ve kötü niyetli bir güç olduğunu öğretmişti. Bu inanç, insanları cadıların şeytanla iş birliği içinde olduğu ve onun kötü işlerini gerçekleştirmek için çalıştıkları fikrine daha duyarlı hale getirmişti.

Diğer bir faktör de Avrupa’da meydana gelen sosyal ve ekonomik çalkantıydı. Feodal sistem, yerini yeni toplumsal gerilimler ve eşitsizlikler getiren daha kapitalist ve piyasaya dayalı bir ekonomiye bırakıyordu. Bu bağlamda cadı mahkemeleri, toplum düzenine yabancı ya da tehdit olarak görülenleri günah keçisi ilan etmenin bir yolu olarak görülebilir.

Üçüncü bir faktör, Protestan Reformunun etkisiydi. Cadı mahkemeleri, Katolik ortodoksluğu güçlendirmenin ve Protestanlığı şeytanlaştırmanın bir yolu olarak suçlamalara katkıda bulunmuş olabilir.

Tüm bunlara karşın, bilim insanları günümüzde Avrupa’da büyücülüğün kökenleri üzerine farklı olasılıkları da değerlendirmeye devam ediyorlar. Bazıları cadılığın Avrupa’ya özgü olduğunu iddia ederken, bazıları da öteki kültürlerde yer alan benzer inanç ve uygulamalara işaret ediyor. Bazıları ise cadılığın Avrupa toplumunda kadınların ezilmesine ve marjinalleştirilmesine bir tepki olduğuna, bu vesileyle kadınların bir ölçüde güç ve özerklik kazandığına inanıyor.

Avrupa'da cadılık tarihi, cadı mahkemeleri
Cadı Mahkemesi, William Powell Frith (1848)

18. yüzyıldaki Aydınlanma sırasında Avrupa, akılcılığa ve bilimsel araştırmaya doğru bir kayma yaşadı. Sonuç olarak, cadı mahkemeleri geçmişte kalmaya başladı ve cadılıkla suçlananlara yönelik suçlamaların geçerliliği inceleme altına alındı.

Buna rağmen, cadı mahkemeleri 19. yüzyıla dek Avrupa çapında ara ara kendini göstermeyi sürdürdü. 19. yüzyılda bilim insanları cadılık tarihiyle daha fazla ilgilenmeye başladılar. Araştırmacılar cadılar hakkında pek çok öykü ve efsane derlediler, yüzyıllar boyunca edebiyatta ve sanatta cadılığın nasıl betimlendiğini incelediler.

20. yüzyılda cadılık araştırmaları psikoloji, antropoloji ve feminist teorinin içgörülerinden yararlanarak daha disiplinler arası hale geldi. Akademisyenler, cadı mahkemelerinin geleneksel anlatımını sorgulamaya ve cadı avlarına cinsiyet, güç ve sosyal kimliğin nasıl dahil edildiğini araştırmaya başladılar.

Orta Avrupa

Günümüz Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekya sınırlarını kapsayan Orta Avrupa, Avrupa tarihindeki en yoğun cadı mahkemelerinden bazılarını yaşamıştır. Kabaca 16. ve 17. yüzyıllarda bu bölge, cadı avlarında önemli bir artışa tanık olmuştur.

Orta Avrupa’daki cadı avının kökleri, korku ve kuşkuyla dolu güçlü bir dini atmosfer yaratan Katolik ve Protestan inançlarının kaynaşmasına kadar izlenebilir. Katolik Kilisesi’nin sapkınlığı ortadan kaldırma saplantısı, onu gayretli bir cadı arayışına yöneltirken Protestanlığın kişisel kurtuluşa ve bireysel inanca yaptığı vurgu, Almanya’yı kasıp kavuran bir cadı avının fitilini ateşledi.

Orta Avrupa’daki cadı avlarına katkıda bulunan en dikkate değer faktörlerden biri, Heinrich Kramer ve James Sprenger tarafından yazılan, 15. yüzyıldan kalma bir cadı avı kılavuzu olan Malleus Maleficarum’du. Metin, cadıları tanımlama, kovuşturma ve cezalandırma hakkında ayrıntılı talimatlar sağlayarak cadılıkla ve büyücülükle ilgili endişeleri daha da artırmıştır.

Orta Avrupa’da cadı mahkemeleri, sanıkların masumiyetlerini kanıtlamaları için çok az yer bırakmış, işkence yoluyla elde edilen itiraflarla karakterize edilmiştir. Kemiklerin kırılmasından tırnakların çekilmesine ve ısıtılmış demirlerin deri üzerine bastırılmasına kadar değişen işkence yöntemleri oldukça acımasızdı. Bu dehşet, diri diri yakılan ya da meydanlarda asılan, çoğu kadın olan cadıların toplu infazıyla doruğa ulaşmıştır.

Kuzey Avrupa

Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Baltık ülkelerini kapsayan Kuzey Avrupa, farklı bir kültürel ve yasal ortamı temsil ettiği için buradaki cadı avları farklı bir karaktere sahiptir.

İskandinavya ve çevresindeki cadı mahkemeleri 17. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. İsveç, Avrupa tarihinin en büyük ölçekli cadı avlarından birine tanık olmuş ve 400’den fazla mahkumiyet ve infazla sonuçlanmıştır.

Kuzey Avrupa’daki cadı avları, Lutherci inançlardan etkilenmiştir. Johann Weyer gibi teologlar, cadıların genellikle hurafe, paranoya ve cehaletin kurbanları olduklarını öne sürerek standart cadılık görüşüne meydan okumuşlardır. Bu tür eleştirilere rağmen yine de itirafları ortaya çıkarmak için yaygın olarak işkence uygulanmıştır.

Batı Avrupa

Fransa, Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere Batı Avrupa’da cadı mahkemelerinin sayısı diğer bölgelere kıyasla nispeten daha düşüktü. Bununla birlikte, bu davalar gerçekleştiğinde, titiz yasal prosedürler uygulanırdı.

Benelüks çevresinde cadı mahkemelerinden kaynaklanan infazların sayısı oldukça düşüktü. Bunun nedeni, mahkemeler tarafından izlenen katı yasal prosedürlere atfedilebilir ve bu da somut kanıtlar olmaksızın bir mahkumiyetin sağlanmasını zorlaştırır. Hollanda Cumhuriyeti’nin, din özgürlüğüne izin veren birkaç ülkeden biri olarak öne çıktığını, zamanına göre oldukça liberal bir hukuk sistemine sahip olduğunu belirtmek gerek.

Fransa’da cadı davaları esas olarak toplumsal huzursuzluk ve komplo korkusuyla yürütülüyordu. 17. yüzyıl sonlarında Zehir Davası olarak da bilinen bir olay yaşandı ve sözde cadılık, zehirlenme ve kara büyü nedeniyle 36 kişi infaz edildi. Bu soruşturmaya, yüksek rütbeli soylular ve kraliyet sarayının bazı üyeleri de dahildi.

Birleşik Krallık’ta, özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda önemli sayıda cadılık davası görülmüştür. Her kurucu ülke -İngiltere, İskoçya ve Galler- kendi ayrı hukuk sistemine sahip olduğu için bölge genelinde cadı mahkemelerinin yürütülmesinde bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. İngiltere, 1612’deki “Pendle Cadıları” davaları ve 17. yüzyılın ortalarında sözde “Witchfinder General” tarafından yürütülen davalar gibi dikkate değer cadı avı ve mahkemelerine tanık olmuştur.

Güney Avrupa

Güney Avrupa’daki cadı avları, Katolikliğin, yerel folklorun ve geleneksel inançların bir karışımından etkilenmiştir.

İtalya’da özellikle Lombardiya ve Toskana gibi bölgelerde cadılık suçlamaları yaygındı. Bu bölgeler, kara büyüye karşı yaygın bir korku ve histeri yaşamıştır. Ek olarak, İtalya’nın Mezzogiorno bölgesinde alışılmadık bir cadı davası gerçekleşmiştir. Sanıklar ceza olarak kayalara bağlanmış ve denize atılmıştır.

Portekiz’de Azorlar ve Madeira Adaları’nda cadı davalarında yoğunluk görülmüştür. Portekiz Engizisyonu cadılıkla suçlanan kişileri aktif olarak yargılamış ve sanıkların çoğu işkenceye maruz kalmıştır. Engizisyon sırasında yaklaşık 1000 kişinin büyücülükle suçlandığı ve bunların yaklaşık %30’unun idam edildiği tahmin edilmektedir.

İspanya’nın cadılık deneyimi, Avrupa’nın diğer bölgelerine kıyasla biraz daha farklıydı. Engizisyon İspanya’da aktif olsa da, cadılık ve büyücülük için nispeten daha az dava görülmüştür. Cadılık davaları esas olarak hukuk mahkemeleri tarafından yürütülüyordu ve bunlar, doğrudan şeytana tapınma iddialarından ziyade tipik olarak maleficium (Latince: kötü niyetli büyü uygulama) suçlamalarını içeriyordu. 16. ve 18. yüzyıllar arasında İspanya’da cadılık için yaklaşık 4.000 duruşma yapıldığı tahmin ediliyor.

Yunanistan’da cadı avı nadirdi ve kaydedilen az sayıdaki vaka çoğunlukla kırsal batıl inançlardan kaynalanan vakalardan ibaretti.

Doğu Avrupa

Polonya, Macaristan, Rusya, Romanya, Ukrayna gibi ülkeleri ve Balkanlar’ın bazı kısımlarını kapsayan Doğu Avrupa’daki cadı mahkemeleri genellikle siyasi dinamiklerden etkilenmiştir. Duruşmalar, sosyal düzeni sürdürmek ve dini ortodoksiyi güçlendirmek için bir araç haline gelmiştir. Örneğin Polonya’da siyasi huzursuzluk ve çeşitli hizipler arasındaki kontrol mücadelesi cadı mahkemelerinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Szlachta olarak bilinen güçlü Polonya soyluları, otoritelerini tehdit ettiği düşünülen kişileri hedef almak için cadılık suçlamalarını kullanmıştır.

Doğu Avrupa’daki cadı mahkemelerinin şekillenmesinde dini farklılıklar da çok önemli bir rol oynamıştır. Bölge, Ortodoks Hristiyanlık, Katoliklik ve çeşitli Protestan mezhepleri dahil olmak üzere farklı Hristiyan mezheplerinin çatışmasına tanık olmuştur. Farklı inançların taraftarları birbirlerine şüpheyle bakmış ve birbirlerini cadılık ve büyücülük yapmakla suçlamıştır. Ortodoks Hristiyanlar ile Katolikler ve Protestanlar gibi diğer mezhepler arasındaki gerilimler, Doğu Avrupa’daki cadı mahkemelerinin hararetine daha da katkıda bulunmuştur.

Doğu Avrupa’daki cadı mahkemelerinin sonuçları bölgeden bölgeye önemli farklılıklar göstermiştir. Polonya ve Macaristan gibi bazı bölgeler, genellikle acımasız işkence yöntemlerine ve çok sayıda infaza tanık olmuştur. Buna karşılık, Rusya ve Balkanlar’ın bazı bölümlerinde daha ölçülü bir yaklaşım sergilenmiş, daha az dava açılmış, yaygın infazlar yerine alenen aşağılama ve sürgün cezalarına odaklanılmıştır.

  • “Witchcraft in Europe 400-1700: A Documentary History” Alan Charles KORS & Edward PETERS (Editors), University of Pennsylvania Press, 2001, ISBN: 978-0812217513
  • “Witchcraft and Magic in Europe”, Bengt ANKARLOO (Editor), University of Pennsylvania Press, ISBN: 978-0812217865
  • The Pursuit of Reality: Recent Research into the History of Witchcraft“, Malcolm GASKILL, The Historical Journal, Volume 51 , Issue 4 , December 2008 1069-1088
  • “The Witch-Hunt in Early Modern Europe”, Brian P. LEVACK, Taylor & Francis Ltd, ISBN: 978-1138808102